A demokratikus kultúra népszerűsítése az iskolánkban

A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a következő, az alapszabályában vázolt tevékenységeket valósítja meg:

 • kutatja és biztosítja az intézményes hátteret tevékenységének lebonyolításához az európai oktatási- és kutatóintézményekben, miközben hozzájárul a vajdasági régió szakmai szintjének fejlődéséhez,
 • a tudományos szakértők konferenciáit, tanácsadásait, szemináriumait, valamint egyéb találkozóit szervezi a mezőgazdaság és az ökológia terén,
 • a tudományos, gazdasági és kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat, vásárokat és a különféle társadalmi értékek bemutatásának más formáit szervezi,
 • kiadói tevékenységgel foglalkozik,
 • tanfolyamokat és az oktatás egyéb formáit szervezi,
 • tanulmányutakat szervez,
 • az alapítvány céljainak megvalósításával kapcsolatos tudományos-kutatói munkával foglalkozik,
 • együttműködést kezdeményez, szervez és valósít meg szerbiai és külföldi hasonló szervezetekkel, intézményekkel,
 • együttműködik nemzetközi szervezetekkel és a szerbiai, valamint a régió és az egész világ más állambeli állami szerveivel,
 • eszközöket és feltételeket biztosít az egyetemi hallgatók és a tanulók ösztöndíjazására, valamint az alapítvány céljainak a megvalósítására.
[:en]In order to achieve its goals, the Foundation implements the following activities defined in its Statute:
 • doing research activities and creating an institutional background for implementing its activities in European institutions of education and research, while contributing to the region’s professional development,
 • organizing conferences, consultations, seminars and other meetings of experts in the fields of agriculture and ecology,
 • organizing scientific, economic and cultural events, concerts, exhibitions, fairs and other forms of programs that aim to present various kinds of social values,
 • publishing activities,
 • organizing courses and other forms of education,
 • organizing study trips,
 • doing scientific research related to the goals of the Foundation,
 • initiating, organizing and implementing cooperation with organizations and institutions in Serbia and abroad,
 • cooperation with international ogranizations, Serbian, regional and other countries’ state administration,
 • assuring means and conditions for financial support for students and schoolchildren and for implementation of the goals of the Foundation.
[:sr]Fondacija ostvaruje ciljeve iz Statuta kroz različite aktivnosti:
 • traži i obezbeđuje institucionalni okvir za vršenje delatnosti evropskih edukacionih i istraživačkih ustanova, pri čemu doprinosi razvoju stručnosti u regionu i u Vojvodini,
 • organizuje konferencije, savetovanja, seminare i druge susrete naučnika i stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i ekologije,
 • organizuje naučne, privredne i kulturne manifestacije, koncerte, izložbe, sajmove i druge programe za prezentaciju raznih društvenih vrednosti,
 • bavi se izdavačkom delatnošću,
 • organizuje kurseve i druge programe obrazovanja,
 • organizuje studijska putovanja,
 • bavi se naučnim i istraživačkim radom u skladu sa ciljevima Fondacije,
 • inicira, organizuje i realizuje saradnju sa sličnim organizacijama i institucijama u Republici Srbiji i u inostranstvu,
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama i državnim organima Republike Srbije i drugih zemalja u regionu i u celom svetu,
 • obezbeđuje sredstva i uslove za stipendiranje studenata i učenika i za realizaciju ciljeva Fondacije.