Alapszabály

Az adományalapokról és alapítványokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2010. és
99/2011. – másik törvény) 33. szakaszának 4. bekezdése alapján a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány
Kuratóriuma a 2023. július 4-én, Zentán megtartott ülésén egységes szerkezetbe foglalva meghozza a

PRO SCIENTIA NATURAE ALAPÍTVÁNY, ZENTA

ALAPSZABÁLYÁT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jogalanyiság
1. szakasz

A Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta (a továbbiakban: Alapítvány) önálló, nem jövedelmező, nem
kormányzati és a politikai pártoktól független, meghatározatlan időre alapított szervezet, melynek célja
a környezettudatos gazdálkodás oktatásának fejlesztésére irányuló gazdasági, tudományos, oktatási,
kulturális és politikai együttműködés megteremtése és az általánosan elfogadott projektek és programok
végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.
Az Alapítvány jogi személy és a jogforgalomban vállalt kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

Elnevezés
2. szakasz

Az Alapítvány elnevezése szerb nyelven: Фондација „Pro Scientia Naturae”, Сента.
Az Alapítvány elnevezése magyar nyelven – a nemzeti kisebbség nyelvén: Pro Scientia Naturae
Alapítvány, Zenta.
Az Alapítvány elnevezése angol nyelven: Foundation „Pro Scientia Naturae”, Senta.

Az Alapítvány székhelye
3. szakasz

Az Alapítvány székhelye, ahhonan az Alapítvány tevékenységét irányítja a törvénnyel összhangban, a
Zenta, Ősz utca 18. szám alatt található.

Az Alapítvány pecsétje
4. szakasz
Az Alapítvány pecsétje kör alakú, 38 mm átmérőjű.
Az Alapítvány pecsétjének szövege a pecsét szélén, koncentrikus körben szerb nyelven és cirill
írásmóddal: Фондација, magyar nyelven és magyar latin írásmóddal: Alapítvány, és angol nyelven,
valamint angol latin írásmóddal: Foundation, pontokkal a közepén és minden egyes szó között.

A pecsét középső részén ezen feliraton belül, egymás alatt a következő nagy nyomtatott latin betűk
állnak: PRO SCIENTIA NATURAE, az utolsó szó alatt pedig szerb nyelven, cirill írásmóddal: Сента,
illetve magyar nyelven és magyar latin írásmóddal: Zenta szerepel.

A Kuratórium külön határozatban rendelkezik az Alapítvány pecsétjének használatáról.

Az Alapívány bélyegzője
5. szakasz

Az Alapítvány bélyegzője a következő:

A Kuratórium külön határozatban rendelkezik az Alapítvány bélyegzőjének használatáról.

Az Alapítvány céljai
6. szakasz

Az Alapítvány céljai:
(1) a természettudomány különböző ágainak kutatása, népszerűsítése és fejlesztése, különös tekintettel
a mezőgazdaságra és környezetvédelemre,
(2) a különböző szintű, típusú és tartalmú képzési programok lebonyolítása,
(3) az európai országok tudományos intézményei és egyetemi karai, valamint más felsőoktatási
intézményei közötti közvetlen együttműködés, párbeszéd és kapcsolat létrehozása,
(4) a diákok és hallgatók összekötése, együttműködése tematikus nyári és téli akadémiák,
tanácskozások, kerekasztalok szervezésén keresztül,
(5) a környezet, a turizmus és a gazdaság, valamint a fiatalok oktatás és kultúra terén történő kulturális
együttműködésének előmozdítása,
(6) a világ különböző országainak tudományos intézményei közötti tudományos, oktatási, gazdasági és
kulturális együttműködés megvalósítása,
(7) a létező együttműködési formák fejlődése, fejlesztése,
(8) az információ- és tapasztalatcsere előmozdítása a természettudomány, oktatás, közgazdaság és
kultúra terén,
(9) az oktatási és tudományos intézmények, a gazdasági alanyok és kamarák képviselői közötti
szorosabb együttműködés kialakítása, valamint ezek közös fellépése a pályázatokon való
részvételhez nélkülözhetetlen eszközök megteremtésében,
(10) a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT tudományos, környezetvédelmi, mezőgazdasági,
kulturális és más társadalmi értékeinek bemutatása az európai országoknak és népeknek, illetve a
világnak,
(11) a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT bekapcsolása az élet, a munka és a termelés európai
folyamataiba,
(12) a Szerb Köztársaság és más régióbeli államok európai integrációjának felgyorsításához való
hozzájárulás,
(13) a fiatalabb és idősebb generációk oktatása az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében,

(14) a hasonló szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés megteremtése és előmozdítása
a Szerb Köztársaságban és külföldön.

7. szakasz

A jelen Alapszabály 6. szakasza szerinti célok elérése érdekében az Alapítvány különösen:
(1) keresi és biztosítja az európai képzőhelyek és kutatóintézetek tevékenységéhez szükséges
intézményi hátteret, mely által hozzájárul a régió és maga Vajdaság szakmai színvonalának
fejlődéséhez,
(2) konferenciákat, tanácskozásokat, szemináriumokat és a tudományos szakemberek egyéb találkozóit
szervezi meg a mezőgazdaság és környezetvédelem területén,
(3) tudományos, gazdasági és kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat, vásárokat és a
különböző társadalmi értékek egyéb módon történő bemutatását szervezi,
(4) kiadói tevékenységgel foglalkozik,
(5) tanfolyamokat és egyéb képzéseket szervez,
(6) diák-/hallgatói utazásokat szervez,
(7) tudományos és kutatói tevékenységgel foglalkozik az Alapítvány céljainak megvalósítása terén,
(8) formális és nem formális együttműködést kezdeményez, szervez és bonyolít a zentai Kertészek
Egyesületével (a továbbiakban: alapító), hasonló szervezetekkel és intézményekkel a Szerb
Köztársaság területén és külföldön,
(9) együttműködik a nemzetközi szervezetekkel és a Szerb Köztársaság, illetve más régióbeli és azon
kívüli államok közmegbízatást végző szerveivel,
(10) keresi és lehetőség szerint biztosítja a hallgatók és diákok ösztöndíjazásának, illetve az
Alapítvány céljai megvalósulásának eszközeit és feltételeit,
(11) agronómiai és egyéb tanácsadást nyújt.

2. BELSŐ SZERVEZET

Az Alapítvány szervei
8. szakasz

Az Alapítvány szervei a Kuratórium, amely az igazgatóbizottság szerepét, illetve az Alapítvány elnöke,
aki az ügyvivő szerepét tölti be, a törvénnyel összhangban.
2.1 Kuratórium
A Kuratórium összetétele
9. szakasz

A Kuratórium irányítja az Alapítványt.
A Kuratóriumnak 6 tagja van.
A Kuratóriumnak lehetnek tiszteletbeli tagjai, akiket a Kuratórium a Kuratórium legkevesebb két
tagjának javaslatára választ. A Kuratórium tiszteletbeli tagjai aktívan részt vehetnek a Kuratórium
ülésein, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Kuratórium tagjainak kinevezése és visszahívása

10. szakasz

A Kuratórium tagjait az alapító illetve a társalapítók nevezik ki és hívják vissza, külön-külön határozattal,
amelyben mindenki javasol egy-egy tagot.
A Kuratórium a saját tagjai közül választ elnököt a Kuratórium megbízatásának idejére.
A Kuratórium elnökének és tagjainak mandátuma négy évre szól, akik újraválaszthatók illetve újra
kinevezhetők. Kuratórium tagjainak tisztségére nem nevezhető ki az Alapítványnál munkaviszonyban
álló személy.

A Kuratórium ülései
11. szakasz

A Kuratóriumnak saját ügyrendje van.
A Kuratórium üléseken hozza meg a döntéseit. Kivételesen a Kuratórium dönthet elektronikus úton, SMS
üzeneten keresztül vagy egyéb módon az ügyrendjével előirányozott esetekben.
A Kuratórium elnöke összehívja a Kuratórium üléseit, meghatározza a napirendi javaslatot és elnököl az
üléseken.
A Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a Kuratórium üléseit az általa meghatalmazott személy
hívja össze és vezeti.

A Kuratórium tevékenysége
12. szakasz

A Kuratórium:
(1) meghozza és módosítja az Alapítvány Alapszabályát és egyéb általános aktusait,
(2) autentikus értelmezést ad az Alapszabály rendelkezéseiről,
(3) meghozza a saját ügyrendjét,
(4) meghozza a pénzügyi tervet és a zárszámadást,
(5) meghatározza az Alapítvány vagyonának felhasználási módját,
(6) kinevezi és felmenti az Alapítvány elnökét,
(7) dönt a természetes és jogi személyek az Alapítványhoz társalapítói minőségben történő
csatlakozásáról,
(8) dönt az elnevezés és a székhely módosításáról,
(9) dönt az Alapítvány céljainak módosításáról, státusbeli változásairól, megszűnéséről és vagyonának
felosztásáról,
(10) szükség szerint meghozza az Alapítvány munkatervét és együttműködési stratégiákat köt,
(11) egyéb feladatokat lát el a törvénnyel, az Alapítvány alapítói határozatával és az Alapszabállyal
összhangban.
A Kuratórium tagjai és elnöke munkájukért térítményre és útiköltségeik megtérítésére jogosultak a
Kuratórium külön határozatával összhangban.

A Kuratórium döntéshozatala
13. szakasz

A Kuratórium határozatképes, ha összes tagjának több mint a fele jelen van, döntéseit pedig a jelen lévő
tagok többségének szavazatával hozza meg, kivéve, ha a jelen Alapszabály és a Kuratórium ügyrendje
másként nem rendelkezik.

A kuratóriumi tagság megszűnése

14. szakasz

A kuratóriumi tagság, ideértve a Kuratórium elnökének tisztségét is, megszűnik:
(1) a mandátum lejártával,
(2) az Alapító és Társalapítók részéről történő visszahívással, azonnali hatállyal,
(3) lemondással, a lemondást követő 15-ik napon,
(4) a cselekvőképesség elvesztésével,
(5) halállal,
(6) és a törvénnyel, illetve a jelen Alapszabállyal előirányozott egyéb esetekben.
A Kuratórium tagja és elnöke minden időszakban benyújthatja lemondását az Alapító illetve Társalapítók
felé, akik delegálták.
A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az Alapító illetve Társalapítók akik kinevezési joggal
rendelkeznek, legkésőbb az előző tag tagságának megszűnésének napjától számított 15 napon belül
kötelesek kinevezni az új tagot.

2.2 Az Alapítvány elnöke
Az Alapítvány elnökének kinevezése

15. szakasz

Az Alapítvány elnökét a Kuratórium nevezi ki és menti fel az összes tag többségének szavazatával
legkevesebb három tag írásbeli javaslatára. Az alapítvány elnökének azon személy választható, aki
egyetemi végzettséggel illetve tudományos fokozattal rendelkezik mezőgazdasági tudományterületen.
Az Alapítvány elnökének mandátuma négy évre szól és újraválasztható.
Az Alapítvány elnökének tevékenysége

16. szakasz

Az Alapítvány elnöke:
(1) képviseli az Alapítványt és felel munkájának törvényességéért,
(2) ellátja az Alapítvány feladatait és folyó ügyeit a Kuratórium döntéseivel összhangban,
(3) javaslatot tesz a pénzügyi tervre és zárszámadásra a Kuratórium részére,
(4) munkáltatói jogokat és kötelezettségeket gyakorol az Alapítvány foglalkoztattjaival szemben,
(5) egyéb feladatokat lát el a törvénnyel és a jelen Alapszabállyal összhangban.
Az Alapítvány elnöke munkájáért térítményre és útiköltségeinek megtérítésére jogosult a Kuratórium
külön határozatával összhangban
Az alapítvány elnökének akadályoztatása esetén a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kötelezettségeket
az általa írásban meghatalmazott személy veszi át.

Az Alapívány elnöke, illetve a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti személy köteles szóban tájékoztatni a
Kuratórium tagjait az Alapítvány képviselete során foganatosított intézkedésekről és ügyekről a
Kuratórium üléseinek kezdetén.

Az Alapítvány elnöke tisztségének megszűnése

17. szakasz
Az Alapítvány elnökének tisztsége megszűnik:
(1) a mandátum lejártával,
(2) felmentéssel,
(3) lemondással,
(4) a cselekvőképesség elvesztésével,
(5) halállal,
(6) és a törvénnyel, illetve a jelen Alapszabállyal előirányozott egyéb esetekben.
Az Alapítvány elnöke tisztségének a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti okból történő megszűnése esetén
a Kuratórium legkésőbb az előző elnök tisztségének megszűnésének napjától számított 7 napon belül
kinevezi az új elnököt.

Az Alapítvány elnökének lemondása

18. szakasz

Az Alapítvány elnöke minden időszakban benyújthatja írásbeli lemondását.
A lemondást a Kuratóriumhoz kell benyújtani legkevesebb 15 nappal az Alapítvány elnöke által a
mandátuma megszűnésének napjaként meghatározott nap előtt.
Az Alapítvány elnökének felmentése

19. szakasz
A Kuratórium felmenti az Alapítvány elnökét a következők miatt:
(1) ha tisztségének ellátása során nem jóhiszeműen és a jó gazda gondosságával jár el,
(2) ha az Alapítvány gazdasági tevékenységére vonatkozó feladatok ellátása során nem a jó
gazdálkodó gondosságával jár el,
(3) ha az Alapítvány vagyonát személyes célokra használja,
(4) ha az Alapítvány tevékenységének ellátása során viselkedésével anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz
az Alapítványnak.

2.3 Az Alapítvány szervezeti egységei

20. szakasz

A Kuratórium külön határozattal megalakíthatja az Alapítvány szervezeti egységeit.
A szervezeti egységek nem jogi személyek.
A szervezeti egységeket az Alapítvány adminisztratív feladatainak és szakmai tevékenységének
hatékonyabb ellátása céljából alapítják az Alapítvány a jelen Alapszabály és az Alapítvány alapítói
határozata szerinti céljaival összhangban.

Dr. Berényi János Agrár-innovációs Iroda

21. szakasz

A Dr. Berényi János Agrár-innovációs Iroda (továbbiakban: Iroda) az Alapítvány jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeti egysége, melyet az Alapítvány adminisztratív feladatainak és szakmai
tevékenységének hatékonyabb ellátása céljából alapítottak, mely különösen magába foglalja: az
innovációs technológiák bemutatását és bevezetését a gazdálkodók részére a Vajdaság AT-ban; szakmai
képzések és továbbképzések szervezését a régió fejlődésének előmozdítása érdekében, ideértve a mester
és doktori tanulmányok feltételeinek megteremtését és biztosítását Szerbia Európai Unióhoz történő
csatlakozásának fényében; a hatályos jogszabályok ismertetése és helyes alkalmazása céljából történő
oktatásszervezést; szakmai fejlesztési projektek felkutatását és a lebonyolításukban való részvételt; az
illetékes szervekkel való szakmai együttműködést a régió szükségleteivel összhangban történő
jogszabály-előkészítés terén; a jó termelési és értékesítési gyakorlat kialakításához és terjesztéséhez való
hozzájárulást; az egyedi társadalmi értékek felkutatását, nyilvántartásba vételét és széles körű
ismertetését a Vajdaság AT-ban; a szakmai kapcsolatok kialakítását és ápolását Szerbiában és külföldön.
Az Alapítvány az Irodán keresztül aktívan együttműködik az alapítóval.
Az Iroda feladatait a Zenta, Karađorđe utca 52. szám alatt is elláthatják.


3. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS ESZKÖZEI

Az Alapítvány eszközei
22. szakasz

Az Alapítvány eszközeit:
(1) az Alapítvány alapítói határozatával összhangban az alapító által rendelkezésre bocsátott alaptőke,
(2) a támogatási eszközök, ajándékok, lekötött eszközök után járó kamat, valamint
(3) egyéb, a törvénnyel meghatározott eszközök alkothatják.
Az Alapítvány eszközei magántulajdonban állnak.
Az Alapítvány tulajdonosa a Zenta, Karađorđe u. 52. szám alatt álló ingatlannak, melyben az Alapítvány
egyes feladatait látják el az Alapítvány céljaival összhangban.
A vagyonszerzés módja
23. szakasz

Az Alapítvány vagyont önkéntes felajánlásokból, ajándékokból, adományokból, pénzügyi
támogatásokból, hagyatékból, lekötött eszközök után járó kamatból, bérleti díjból, szerzői jogokból,
osztalékból és egyéb, a törvénnyel megengedett módon megvalósított bevételből szerezhet.

24. szakasz

Az Alapítványnak céleszközként ajándékozott vagy átengedett ajándékok, hagyományok és önkéntes
felajánlások az adományozó kívánsága szerint kerülnek felhasználásra.

A Kuratórium köteles az adományozó figyelmét felhívni az Alapítvány céljaira, valamint arra a tényre,
hogy az Alapítvány eszközei csak ezen célokra használhatóak fel, amely felhívás tudomásulvételéről az
adományozó írásbeli nyilatkozatot tesz.

25. szakasz

Azon belföldi és külföldi jogi és természetes személyek, akik támogatni szeretnék az Alapítvány
céljainak megvalósítását, azonos feltételek mellett válhatnak az Alapítvány adományozóivá.
Az adományozás az Alapítvány folyószámlájára való pénz befizetésével, az Alapítványra történő ingó,
illetve ingatlan vagyon, továbbá jog ingyenes átruházásával történhet.
Az Alapítvány eszközeinek felhasználási szabályai

26. szakasz

Az Alapítvány eszközei a jelen Alapszabály szerint meghatározott rendeltetéssel összhangban kerülnek
felhasználásra:
(1)az Alapítvány a jelen Alapszabály 6. szakasza szerinti céljainak megvalósítására,
(2)az Alapítvány irányításának és működtetésének költségeire,
(3)a Kuratórium által elfogadott pénzügyi tervben vagy külön határozatban meghatározott, a törvénnyel
és jelen Alapszabállyal összhangban lévő egyéb célokra.
Az Alapítvány köteles az eszközöket a jó gazda gondosságával kezelni.

27. szakasz

Az eszközök felhasználása a Kuratórium által naptári évenként elfogadásra kerülő pénzügyi terv szerint
történik, jelen Alapszabállyal összhangban.
Az Alapítvány pénzügyi terve év közben az elfogadására vonatkozó eljárás szerint módosítható.

Gazdasági tevékenység
28. szakasz

Az Alapítvány a következők gazdasági tevékenység közvetlen végzésével valósít meg bevételt:
74.90 – Egyéb szakmai, tudományos és műszaki tevékenység,
85.59 – Egyéb oktatás,
94.99 – Tagsági viszonyon alapuló egyéb szervezetek tevékenysége.
Az Alapítvány a gazdasági tevékenységet mellékes tevékenységként folytatja, kizárólag az Alapszabály
6. szakasza szerinti célok vonatkozásában.

 

4. A TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA

A tevékenység nyilvánosságának biztosítása

29. szakasz

Az Alapítvány tevékenysége nyilvános.

Az Alapítvány tevekénységének nyilvánossága az évi munkabeszámoló interneten történő
közzétételével, publikációk, nyilvános közlemények révén vagy egyéb, megfelelő módon valósul meg.
Az Alapítvány nevében a Kuratórium elnöke, az Alapítvány elnöke és az Alapítvány elnöke által, a
nyilvánosság tájékoztatására külön meghatalmazott személy tájékoztathatja a nyilvánosságot az
Alapítvány tevékenységéről.

A személyes adatok védelme
30. szakasz

A Kuratórium elnöke és tagjai, az Alapítvány elnöke, valamint az Alapítvány céljainak megvalósításában
egyéb alapon résztvevő személyek nem tehetik nyilvánossá az Alapítvány tevékenységének végzése
során tudomásukra jutott személyes adatokat, azon személy jóváhagyása nélkül, akire az adatok
vonatkoznak, a törvénnyel összhangban.
Az Alapítvány köteles tevékenységének végzése során gondot viselni a személyes adatok védelmét
szabályozó törvény alkalmazásáról.

5. ALAPÍTÓI MINŐSÉGBEN TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS

31. szakasz

A természetes vagy jogi személyek az Alapítványhoz alapítói minőségben történő csatlakozásáról a
Kuratórium összes tagja többségének szavazatával határoz.
A csatlakozásról szóló szerződést az Alapítvány elnöke és az Alapítványhoz társalapítói minőségben
csatlakozó személy köti a Kuratórium jelen szakasz 1. bekezdése szerinti külön határozata alapján.
A csatlakozási szerződésen szereplő aláírásokat a törvénnyel összhangban kell hitelesíteni.
A csatlakozási szerződést idejében kézbesíteni kell az alapítványok bejegyzésével és nyilvántartásának
vezetésével megbízott szervnek a társalapítói minőségben csatlakozott személy adatainak nyilvántartásba
vétele miatt.

6. STÁTUSBELI VÁLTOZÁSOK ÉS AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

32. szakasz

A Kuratórium az összes tagja többségének szavazatával határoz a státusbeli változásokról, az Alapítvány
jogi formájának átalakításáról, illetve annak megszűnéséről, ha megszűnnek vagy módosulnak az
Alapítvány céljai megvalósításának feltételei, valamint más, a törvénnyel előirányozott esetekben.
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyona az Alapítvány alapítójára, azaz a zentai
Kertészek Egyesületére, Zenta, Posta u. 18. száll át.

7. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

33. szakasz

Az Alapszabályt a Kuratórium módosítja és egészíti ki.
A Kuratórium legkevesebb három tagja kezdeményezheti az Alapszabály módosítását és kiegészítését a
javasolt módosítások írásbeli formában történő benyújtásával a Kuratórium elnöke részére.
A Kuratórium elnöke köteles a javasolt módosítások benyújtásától számított 15 napon belül összehívni
a Kuratórium ülését a kezdeményezés megtárgyalásának és az arról való döntéshozatalnak a napirendre
tűzésével.
Ha a Kuratórium elnöke nem hívja össze az ülést a meghatározott határidőn belül, az indítványozók
összehívhatják az ülést a következő 10 napban a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti napirenddel. Az ily
módon összehívott ülésen az egyik indítványozó elnököl.
A Kuratórium a Kuratórium összes tagja többségének szavazatával fogadja el az Alapszabály
módosításait.

8. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

34. szakasz

Jelen Alapszbály elfogadásával a Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének a mandátuma
automatikusan megszűnik.
A Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének jelen Alapszabály szerint kinevezési eljárását
legkésőbb a jelen Alapszabály elfogadását követő 60 napon belül le kell folytatni.
A folyó ügyeket a Kuratórium tagjainak és az Alapítvány elnökének a jelen Alapszabály szerinti
kinevezéséig azon kuratórium tagok, illetve az Alapítvány azon elnöke végzik, akik mandátuma a jelen
Alapszabály elfogadásával szűnt meg.

35. szakasz

Minden, jelen Alapszabály által közvetlenül nem szabályozott kérdésre az adományalapokról és
alapítványokról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
36. szakasz

Jelen Alapszabály elfogadásának napján hatályát veszti az Alapítvány 2017. május 15-i egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

37. szakasz
A jelen Alapszabály elfogadásának napján lép hatályba.
Kuratórium elnöke
Prof. Dr. Nagy Imre